Press "Enter" to skip to content

رایانه ماژول روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی مختل شد

یکی از رایانه های ماژول روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی مختل شده است. اما به گفته سازمان فضایی این کشور هیچ خطری سرنشینان ایستگاه را تهدید نمی کند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: